کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | سارا صادقیان درباره نمایش سقراط: -زانتیپه: سقراط تو می دونی زندگی چیه؟ -سقراط: زندگی چیزیه که با مرگ م
S3 : 00:00:12 | com/org
-زانتیپه: سقراط تو می دونی زندگی چیه؟
-سقراط: زندگی چیزیه که با مرگ معنی پیدا می کنه
-زانتیپه:می دونی مرگ چیه؟
-سقراط: مرگ چیزیه که هیچ وقت نفهمیدم چیه