تیوال | manimoon درباره فیلم برف: "برف" رو دوست نداشتم فیلم همه ش دور خودش می چرخید
S3 : 06:59:11
manimoon
درباره فیلم برف i
"برف" رو دوست نداشتم
فیلم همه ش دور خودش می چرخید و حرفایی که زده بود رو تکرار می کرد
داستان اصلاً جلو نمی رفت
هر بدبختی هم می شد سر این خونواده اومده بود
انگار نویسنده و کارگردان حواس شون نبوده کل ماجرا از یه صبح تا شبه.
خیلی جاها هم فیلم خیلی خسته کننده می شد.

manimoon..
مخالفم!
۲۷ تیر ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید