کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | سپهر: نفرین به من! اگر وطنم را فروختم گر پاره پاره‌های تنم را فروختم نفر
S3 : 16:34:20 | com/org
نفرین به من! اگر وطنم را فروختم
گر پاره پاره‌های تنم را فروختم

نفرین به روزگار سیاهی که این‌چنین
با من نشست تا کفنم را فروختم

چوب حراج خورده تمام نداری‌ام
چیزی نمانده، خویشتنم را فروختم

من سهم گرگ‌هام، گمانم کسی هنوز
بویی نبرده پیرهنم را فروختم

خون بوی نان گرفته و نان نرخ جان شده
نانی نخواستم، دهنم را فروختم

کنج قفس به دانه و آبم فریفتند
ماندم خموش و پرزدنم را فروختم

نفرین به من که وقت سخن لال بوده‌ام
افسوس می‌خورم سخنم را فروختم...


مریم_آرام
...
نفرین به من! اگر وطنم را فروختم
گر پاره پاره‌های تنم را فروختم

نفرین به روزگار سیاهی که این‌چنین
با من نشست تا کفنم را فروختم

چوب حراج خورده تمام نداری‌ام
چیزی نمانده، خویشتنم را فروختم

من سهم گرگ‌هام، گمانم کسی هنوز
بویی نبرده پیرهنم را فروختم

خون بوی نان گرفته و نان نرخ جان شده
نانی نخواستم، دهنم را فروختم

کنج قفس به دانه و آبم فریفتند
ماندم خموش و پرزدنم را فروختم

نفرین به من که وقت سخن لال بوده‌ام
افسوس می‌خورم سخنم را فروختم...


مریم_آرام