تیوال | سید محمد حسین شرافت مولا: بسمه تعالی جمله کوتاه من : عباس
S3 : 15:20:07

بسمه تعالی
جمله کوتاه من :عباس (ع) فخر حسین (ع) شد که فانی ِ فی الله گشتنویسنده ... دیدن ادامه » : سید محمد حسین شرافت مولا


برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید