تیوال | بهزاد هندی: گروه هنر و تجربه با همکاری فیلمخانه ملی نمایش پشت
S3 : 12:34:13
گروه هنر و تجربه با همکاری فیلمخانه ملی

نمایش پشت صحنه فیلم گاو
به مناسبت پنجاهمین سال ساخت
چهارشنبه 19 تیر ماه ساعت 20
پردیس چهارسو سالن یک
ورود برای عموم آزاد و رایگان

منبع خبر: صفحه اینستاگرام هوشنگ گلمکانی
Negin Fooladi این را خواند
سید حامد حسینیان و عباس الهی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید