تیوال | صدف اسمعیل پور درباره نمایش سیزده: نسبت به همه کارهای جناب کوشکی که هر کدوم رو حداقل دوبار
S3 : 07:02:02
صدف اسمعیل پور
درباره نمایش سیزده i
نسبت به همه کارهای جناب کوشکی که هر کدوم رو حداقل دوبار دیدم این یکی رو زیاد دوست نداشتم،نه نیم ساعت اول و خنده های به زور و نه آخرشو و بازهای تلخ و خسته کننده،با هر نفس نفسی که بازیگران میزدند دوست داشتم فقط زودتر تموم بشه و آروم بگیرند چون واقعا انرژی مصرف کردند و من از این بابت ممنون همگی هستم اما متاسفانه حال خوبی که همیشه از دیدن اثرات کوشکی کبیر میدیدم رو پیدا نکردم
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید