تیوال | پژواک درباره نمایش سیزده:
S3 : 07:01:20
پژواک
درباره نمایش سیزده i
اینا کین الکی میخندن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دوست و فامیل عوامل
خدا نگذره ازشون ایشالا
تا بخوای رو اعضاب من راه رفتن
تو هر نمایشی دو تا از اینا باشه بااعتماد به نفسی که دارند فکر میکنند خوانواده یا رفیق فاب بزرگترین ستاره حال حاضر سالن های تاتر و سینمای جهان هستند و به خودشون اجازه می دند با خیال ... دیدن ادامه » راحت بلند بلند حرف بزنند و با فلش عکس بگیرند و فیلم برداری کنند و به هر حرکت ریز بازیگر قاه قاه بخندند و روی صندلی لم بدند و رانی و پفک بخورند...
فقط هم نه این اجرا که تو همه سالن ها این مورد بوده و همه دیدیم...
خدا نصیب نکنه.
۲۱ فروردین
گل گفتین خانم مقدم
۲۲ فروردین
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید