تیوال | گروه همیاری درباره نمایش سیزده: خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، از پنجشنبه ۲۲ تا شنبه
S3 : 02:26:27
خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، از پنجشنبه ۲۲ تا شنبه ۲۴ فروردین، به کارگردانی مهدی کوشکی و با بازی مهدی آذربخش، پانته آ احمدخان و ... مهدی کوشکی، امروز (شنبه) ساعت ۱۲ آغاز خواهد شد.
گروه جارچی این را خواند
علی ژیان و mahdi yeganeh این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید