تیوال | امیرعلی یکتا: او معنی پیچ و تاب را می دانست تاثیر شراب ناب را می
S3 : 15:16:44
او معنی پیچ و تاب را می دانست
تاثیر شراب ناب را می دانست
می گفت که زنده رود با رود خوش است
یعنی که زبان آب را می دانست
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید