آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | امیرعلی یکتا: او معنی پیچ و تاب را می دانست تاثیر شراب ناب را می دانست می گفت که ز
S3 : 17:42:53 | com/org
او معنی پیچ و تاب را می دانست
تاثیر شراب ناب را می دانست
می گفت که زنده رود با رود خوش است
یعنی که زبان آب را می دانست
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید