کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | گروه همیاری: هنوز خواب بودیم وقتی رفته‌بود... مثل هر صبح... رفته‌بود تا لبخند جمع ک
S3 : 01:27:25 | com/org
هنوز خواب بودیم وقتی رفته‌بود... مثل هر صبح... رفته‌بود تا لبخند جمع کنه... تا شب که بر می‌گرده برامون لبخند بیاره... مثل هر شب...
اما امشب یه فرقی داره، امشب شب سال نوئه... بیشتر از همیشه داره کار می‌کنه، مثل هر سال... بیشتر از هر سال...

دلم می‌خواد امشب زودتر بیاد... که بغلش کنم و ببوسمش، پیشونیش رو،‌ دستش رو... بهش بگم یادم هست که امروز روزته، مثل هر روز!
روز پدر... نوروز پدر مبارک !

از: تیوال