تیوال | محمدرضا: گویند که آدمی دچار هوس است او مثل پرنده است و دنیا
S3 : 13:47:07
گویند که آدمی دچار هوس است
او مثل پرنده است و دنیا قفس است
ضایع مکن این دم که در آنی رفیق
چون حاصل عمر ما همین یک هوس است


از: ناشناس
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید