آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | محمدرضا: منصفانه تر بود که هر کس فقط تاوان نفهمی خودش را می داد ...
S3 : 04:05:43 | com/org
منصفانه تر بود
که هر کس
فقط تاوان
نفهمی خودش را می داد ...

از: فریدون فرخزاد
چند روز پیش کتابی از کتابخونه گرفتم و وقتی دیدم سرتاسر کناب خط خطی و یادداشت و نوشته و حاشیه داره، داشتم از عصبانیت میترکیدم ... از اینکه تاوان حماقت دیگری رو من باید بدم، که به همون اندازه به کتابِ تمیزی احتیاج داشتم که بخونمش ولی با اون همه کثیفی واقعا هیچی نمیفهمیدم
۰۲ اسفند ۱۳۹۷
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید