تیوال | محمدرضا: منصفانه تر بود که هر کس فقط تاوان نفهمی خودش را
S3 : 13:45:54
منصفانه تر بود
که هر کس
فقط تاوان
نفهمی خودش را می داد ...

از: فریدون فرخزاد
چند روز پیش کتابی از کتابخونه گرفتم و وقتی دیدم سرتاسر کناب خط خطی و یادداشت و نوشته و حاشیه داره، داشتم از عصبانیت میترکیدم ... از اینکه تاوان حماقت دیگری رو من باید بدم، که به همون اندازه به کتابِ تمیزی احتیاج داشتم که بخونمش ولی با اون همه کثیفی واقعا ... دیدن ادامه » هیچی نمیفهمیدم
۰۲ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید