تیوال | sirena درباره جشنواره انجمن حمایت از کودکان کار (دوره بیست و پنجم): امروز در جشنواره بودم ..از پارسال بسیار بهتر بود همه
S3 : 12:35:25
امروز در جشنواره بودم ..از پارسال بسیار بهتر بود همه چی هم محل جشنواره و هم چیدمان غرفه ها
از مجموعه تیوال کمال تشکر رو دارم بابت حمایت از اینگونه انجمن. ها، برنامه اجراشده خیلی پر انرژی بود و افراد شرکت کننده با عشق خدمت رسانی میکردند
۱۰ آذر ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید