تیوال | ف کیوان درباره فیلم دو لکه ابر:
S3 : 07:22:29
ف کیوان
درباره فیلم دو لکه ابر i
شخصیت پردازی ضعیف، متن ضعیف، روند فیلم کند و خسته کننده...
میترا این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید