تیوال | ف کیوان درباره نمایش دقیقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز پیش کجا بودی؟: به عنوان یک نمایش مونولوگ نمایش خوبی بود و خب بازی
S3 : 20:58:41
به عنوان یک نمایش مونولوگ نمایش خوبی بود و خب بازی مسلط آقای هاشمی هم که از نقاط برجسته کار بود. اما خب با توجه به تعریف هایی که اینجا خوندم توقع خیلی بالایی داشتم! از 5 نمره 3.5 میدم.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید