تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
S3 : 03:42:20
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه تراژدی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه یاسمین
📅︎ جمعه ۲۸ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه تروما

۰٫۰
📍︎ گالری سلوک
📅︎ ۲۸ تیر تا ۰۸ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه برج آزادی
📅︎ ۲۸ تیر تا ۰۴ مرداد ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰

نمایشگاه وحشی بافت

۰٫۰
📍︎ گالری شلمان
📅︎ جمعه ۲۸ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مجموعه ی آبدیدهگان+ چیدمان یادبود برای شهری که ناپدید می شود

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۲۱ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه جاده فرعی

۰٫۰
📍︎ گالری زیرزمین دستان
📅︎ ۲۸ تیر تا ۱۱ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه دگرگونی

۰٫۰
📍︎ گالری کاما
📅︎ جمعه ۲۸ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سپوکو | لبه‌ی ابر

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۱
📅︎ ۱۴ تیر تا ۱۵ مرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سپنج

۰٫۰
📍︎ گالری اُ
📅︎ ۲۱ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه این سری عاشقانه باشه

۰٫۰
📍︎ گالری هما
📅︎ ۲۸ تیر تا ۰۸ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه آوای بوم و برگ

۰٫۰
📍︎ گالری جاوید
📅︎ ۲۸ تیر تا ۰۴ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تجسمی شهر

۰٫۰
📍︎ گالری پردیس ملت
📅︎ ۲۶ تیر تا ۱۸ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه میدازولام

۱٫۸
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۲۱ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه اتفاقی

۰٫۰
📍︎ گالری نیان
📅︎ ۲۸ تیر تا ۱۱ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه هایکو

۰٫۰
📍︎ گالری ایده
📅︎ جمعه ۲۸ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه این منم

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شمیس
📅︎ جمعه ۲۸ تیر تا ۰۳ مرداد ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه پنداری دیگر

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد نگارستان
📅︎ ۲۸ تیر تا ۲۲ مرداد ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه رنگ زندگی

۰٫۰
📍︎ گالری ثالث
📅︎ جمعه ۲۸ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه ذات پنهان

۰٫۰
📍︎ گالری طراحان آزاد
📅︎ جمعه ۲۸ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
برنامه‌های گذشته