تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
S3 : 13:46:01
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه زندگی خالی نیست مهربانی هست

۰٫۰
📍︎ نگارخانه گل نرگس
📅︎ جمعه ۱۶ تا ۲۱ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۷:۰۰

نمایشگاه نقاشی و طراحی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه پل
📅︎ ۱۶ تا ۲۶ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تخریب

۰٫۰
📍︎ گالری دیلمان
📅︎ ۱۶ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه خویش تن‌دار

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۱۶ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه طلوع مهر

۰٫۰
📍︎ گالری آیریک
📅︎ جمعه ۱۶ تا ۲۲ آذر ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه پیشگامان معاصر

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای گلستان
📅︎ ۱۶ تا ۲۳ آذر ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه بطری

۰٫۰
📍︎ نگارخانه علیها
📅︎ ۱۶ تا ۲۶ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تَن-داج

۰٫۰
📍︎ گالری اثر
📅︎ ۰۹ تا ۳۰ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه زندگی خاموش

۰٫۰
📍︎ این/جا
📅︎ ۰۲ تا ۲۳ آذر ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه ردِ گل‌ها

۰٫۰
📍︎ گالری ویستا
📅︎ ۱۶ تا ۲۶ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه پیله

۰٫۰
📍︎ نگارخانه نقش‌جهان
📅︎ جمعه ۱۶ تا ۲۱ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه نشسته می‌میرد...

۰٫۰
📍︎ گالری آتبین
📅︎ ۰۹ تا ۲۰ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه لحظه‌ای نزدیک

۰٫۰
📍︎ گالری هپتا
📅︎ ۱۶ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه هنرجویان آریو فرضی

۰٫۰
📍︎ گالری هفت ثمر
📅︎ جمعه ۱۶ تا ۲۱ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه انفرادی مجسمه‌های محسن فولادپور

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۱۶ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه نقاشی مونا امت‌علی

۰٫۰
📍︎ گالری اُ
📅︎ ۱۶ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه انعکاس ذهن

۰٫۰
📍︎ گالری ساربان
📅︎ ۱۶ تا ۲۶ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه استاد و دوست

۰٫۰
📍︎ گالری دستان +٢
📅︎ ۰۹ تا ۳۰ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه کووت دیووار

۰٫۰
📍︎ گالری کاما
📅︎ جمعه ۱۶ تا ۲۰ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی علی ترقی‌جاه

۰٫۰
📍︎ گالری گلستان
📅︎ جمعه ۱۶ تا ۲۱ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سیاهه

۰٫۰
📍︎ گالری ایده
📅︎ جمعه ۱۶ تا ۲۱ آذر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه قطعا اتفاق افتاده

۰٫۰
📍︎ گالری سرزمین هنر
📅︎ ۱۵ تا ۲۵ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه پرتره‌های بازیافتی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شیث
📅︎ جمعه ۱۶ تا ۲۱ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ماضی مطلق

۰٫۰
📍︎ گالری آ
📅︎ ۱۶ تا ۲۶ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نادیده

۰٫۰
📍︎ نگارخانه هوم
📅︎ ۱۶ تا ۲۹ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سومین سالانه عکس دانشجویان دانشگاه تهران

۰٫۰
📍︎ نگارخانه تهران
📅︎ شنبه ۱۷ تا ۲۱ آذر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۶:۰۰

نمایشگاه حوالی انقلاب در پرسه‌های کامران شیردل

۰٫۰
📍︎ گالری مرکز نبشی
📅︎ ۰۹ آذر تا ۰۵ بهمن ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه دفتر طراحی

۰٫۰
📍︎ گالری خانه نگار 14
📅︎ ۰۹ تا ۲۰ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مرثیه

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد نگارستان
📅︎ ۰۲ تا ۲۷ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه طبیعت از ۹ نگاه

۰٫۰
📍︎ نگارخانه لاله
📅︎ ۰۲ تا ۲۰ آذر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه شهرِ جان

۰٫۰
📍︎ نگارخانه آتشزاد
📅︎ جمعه ۱۶ تا ۲۲ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه مجموعه« کپسول زمان»، بخش ۳، «یوکاریوت ها،به یاد آورید!»

۰٫۰
📍︎ گالری محسن (حیاط)
📅︎ ۰۲ تا ۳۰ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه ۱۵۱۱

۰٫۰
📍︎ نگارخانه چهار
📅︎ جمعه ۱۶ تا ۲۲ آذر ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۳:۰۰

نمایشگاه مارش

۰٫۰
📍︎ گالری محسن‌همکف و منفی یک
📅︎ ۰۲ تا ۲۳ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه نقاشی آبرنگ عطاالله ذی‌نوری

۰٫۰
📍︎ گالری شکوه
📅︎ جمعه ۱۶ تا ۲۱ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه پائیـ زیست

۰٫۰
📍︎ گالری شروه
📅︎ جمعه ۱۶ تا ۲۲ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه مینا نوری

۰٫۰
📍︎ گالری طراحان آزاد
📅︎ ۰۹ تا ۲۰ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سیاه و سفید

۰٫۰
📍︎ نگارخانه نهاوند
📅︎ جمعه ۱۶ تا ۲۱ آذر ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه کروماکی

۰٫۰
📍︎ گالری هما
📅︎ ۰۹ تا ۲۰ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه خلوت

۰٫۰
📍︎ گالری پروژه‌های آران
📅︎ ۰۹ آذر تا ۰۳ دی ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه گروهی پویش رنگ ها ۱

۰٫۰
📍︎ نگارخانه یاسمین
📅︎ جمعه ۱۶ تا ۲۱ آذر ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه نور، سایه، تاریکی

۰٫۰
📍︎ گالری هپتا
📅︎ ۱۶ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کشور حل نشده

۰٫۰
📍︎ گالری سایه
📅︎ جمعه ۱۶ تا ۲۱ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه خیالات و حکایات

۰٫۰
📍︎ گالری سایه
📅︎ جمعه ۲۳ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار نگارگری گل و مرغ و خوشنویسی

۰٫۰
📍︎ گالری فرهنگسرای نیاوران دو
📅︎ ۱۶ تا ۲۴ آذر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گالیا

۰٫۰
📍︎ گالری آس
📅︎ ۱۶ تا ۲۶ آذر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

نمایشگاه امتداد

۰٫۰
📍︎ گالری ایوان
📅︎ ۱۵ تا ۲۶ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تصویرسازی ادیان توحیدی

۰٫۰
📍︎ موزه هنرهای دینی امام علی
📅︎ ۰۳ تا ۲۶ آذر ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰
برنامه‌های گذشته