تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
S3 : 19:47:32
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه سریال

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۱
📅︎ ۰۴ تا ۲۱ بهمن ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه هفت اقلیم

۰٫۰
📍︎ نگارخانه انتظامی
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۱۰ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه خوراک لازم

۰٫۰
📍︎ پلتفرم ۳
📅︎ ۰۴ تا ۱۸ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه معشوقه معتدل

۰٫۰
📍︎ گالری آس
📅︎ ۰۴ تا ۱۴ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۳:۵۹

نمایشگاه ناخدا

۰٫۰
📍︎ گالری آوت سایدر این
📅︎ ۰۴ تا ۱۵ بهمن ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰

نمایشگاه سیل سکون

۰٫۰
📍︎ گالری ثالث
📅︎ ۰۴ تا ۱۶ بهمن ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه اتفاق انتخابی

۰٫۰
📍︎ گالری دنا
📅︎ ۰۴ تا ۱۴ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه من نیز در آرکادیا هستم

۰٫۰
📍︎ گالری باوان
📅︎ ۰۴ تا ۲۵ بهمن ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کلکسونر ۵

۰٫۰
📍︎ گالری آرتیبیشن
📅︎ ۰۴ تا ۱۳ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه داریسان ۲

۰٫۰
📍︎ گالری شلمان
📅︎ ۰۴ تا ۱۱ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بی‌کلام

۰٫۰
📍︎ گالری زیرزمین دستان
📅︎ ۰۴ تا ۲۵ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه بَرین

۰٫۰
📍︎ گالری اثر
📅︎ ۰۴ تا ۲۵ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سالانه طراحی معاصر سمنان

۰٫۰
📍︎ نگارخانه لاله
📅︎ ۰۴ تا ۱۵ بهمن ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه هنر در گذر زمان

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شمیده
📅︎ ۲۰ دی تا ۱۱ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی

۰٫۰
📍︎ گالری خط سفید
📅︎ ۲۷ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه هنرمندان معاصر نسل ۲

۰٫۰
📍︎ گالری نگاه
📅︎ ۰۴ تا ۳۰ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه کودکی بدون مرز

۰٫۰
📍︎ گالری تم
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۸ بهمن ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه عالیجناب خروس

۰٫۰
📍︎ گالری Ag
📅︎ ۲۰ دی تا ۰۲ اسفند ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه مستور و پدیدار

۰٫۰
📍︎ گالری پروژه‌های آران
📅︎ ۰۴ تا ۲۱ بهمن ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه طپش آینه ها

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای نیاوران - گالری شماره ۲
📅︎ ۰۴ تا ۱۲ بهمن ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه پوکساید

۰٫۰
📍︎ گالری آتبین
📅︎ ۰۴ تا ۱۵ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه ۵+۱

۰٫۰
📍︎ گالری سیحون
📅︎ ۲۷ دی تا ۰۹ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه فوتوژنیک

۰٫۰
📍︎ گالری امکان
📅︎ ۰۴ تا ۱۸ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کندال

۰٫۰
📍︎ گالری والی
📅︎ ۲۷ دی تا ۰۸ بهمن ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی‌های مهدی احمدی

۰٫۰
📍︎ گالری هور
📅︎ ۲۷ دی تا ۱۵ بهمن ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ایران

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شیث
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۹ بهمن ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گل‌هایی از باغ درون

۰٫۰
📍︎ گالری سایه
📅︎ ۲۷ دی تا ۰۹ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار زهره حسنی

۰٫۰
📍︎ گالری هفت ثمر
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۹ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه جوجه اردک زشت

۰٫۰
📍︎ گالری هما
📅︎ ۲۷ دی تا ۰۸ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه آثار محمد احصایی

۰٫۰
📍︎ گالری بوم
📅︎ ۲۰ دی تا ۱۶ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار مینا سبزی

۰٫۰
📍︎ گالری کاما
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۹ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه دنیا خانه من است

۰٫۰
📍︎ گالری افرند
📅︎ ۲۷ دی تا ۱۱ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تاره‌های دعوتگر (گور، زهدان، جنون،...)

۰٫۰
📍︎ گالری ایوان
📅︎ ۰۴ تا ۱۴ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کاغذ سرخ

۰٫۰
📍︎ گالری مرکز نبشی
📅︎ ۲۰ دی تا ۲۳ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه جزر و مد

۰٫۰
📍︎ گالری دستان +٢
📅︎ ۰۴ تا ۲۵ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه یادزُدودِگی

۰٫۰
📍︎ پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱
📅︎ ۲۷ دی تا ۱۶ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سیستان و بلوچستان

۰٫۰
📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۸ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه وایت مجیک

۰٫۰
📍︎ گالری ایوان
📅︎ ۰۴ تا ۱۴ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تخریب

۰٫۰
📍︎ گالری هدایت
📅︎ ۰۴ تا ۱۸ بهمن ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه داستانک

۰٫۰
📍︎ نگارخانه مانترا
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۸ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه معلق

۰٫۰
📍︎ نگارخانه آتشزاد
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۹ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه فرصت

۰٫۰
📍︎ گالری احسان
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۹ بهمن ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سلاطین

۰٫۰
📍︎ گالری باروک
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۹ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه اسب بی‌دندان

۰٫۰
📍︎ گالری فریا اسپیناس
📅︎ ۰۴ تا ۱۸ بهمن ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه وضعیت

۰٫۰
📍︎ گالری ژاله
📅︎ ۰۴ تا ۱۳ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار آرمین ابراهیمی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه ماه
📅︎ ۲۰ دی تا ۰۸ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه اشک‌ها بر آتش

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۲
📅︎ ۰۴ تا ۲۱ بهمن ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه عصیان

۰٫۰
📍︎ نگارخانه صا
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۹ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سالهای سکوت

۰٫۰
📍︎ گالری عصر
📅︎ ۰۴ تا ۱۵ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
بازدید از نمایشگاه برای نوجوانان کمتر از ۱۲ سال آزاد و رایگان می‌باشد.

نمایشگاه اتاقی شهر می‌شود

۰٫۰
📍︎ بنیاد پژمان / کارخانه آرگو
📅︎ ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۸ تا ۲۲ فروردین‌ماه ۱۳۹۹
۳۰,۰۰۰ و ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشگاه آثار محبوبه خاکدامن

۰٫۰
📍︎ گالری گلستان
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۸ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه سرکِشی در کَشتی بی گناهان

۰٫۰
📍︎ گالری دلگشا
📅︎ ۲۷ دی تا ۲۹ بهمن ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه عکس‌های بهمن جلالی

۰٫۰
📍︎ گالری راه ابریشم
📅︎ ۰۴ تا ۲۷ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه طبیعت بیجان

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای ملل
📅︎ یکشنبه ۰۶ تا ۱۱ بهمن ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ورسوس

۰٫۰
📍︎ خانه هنرمندان ایران
📅︎ ۰۴ تا ۱۸ بهمن ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه فرا واقع نمایی در هنر معاصر ایران

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۷ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه دیدنی‌های محیط اطراف

۰٫۰
📍︎ گالری افرند
📅︎ ۲۷ دی تا ۱۱ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی نگاره طبیعت

۰٫۰
📍︎ گالری گل های داودی
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۹ بهمن ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه عضله

۰٫۰
📍︎ گالری محسن (منفی یک)
📅︎ ۲۷ دی تا ۰۸ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه گذر

۰٫۰
📍︎ گالری مژده
📅︎ ۰۴ تا ۱۱ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کوچ رنگی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه نجما
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۸ بهمن ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰
برنامه‌های گذشته