تیوال | پروفایل گرانبها
T1 : 10:04:19
گرانبها 
علوم تجربی
دکتری  
علوم پزشکی ایران 
پزشک 
تیاتر - سینما 
تهران