کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل شاهین نصیری
S3 : 17:39:20 | com/org
شاهین نصیری 
مهندسی مواد
کارشناسی ارشد  
پژوهشگاه مواد و انرژی 
مترجم 
ادبیات نمایشی 
از دوران ناهمگونی، از دوران انزوا، از دوران ناظر کبیر، سلام! 
تهران / تهران  
۲۰ مرداد ۱۳۹۲