کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل سعید زادمهر
S3 : 15:40:39 | com/org
سعید زادمهر 
کارگردانی سینما
کارشناسی  
 
فیلمنامه نویسی؛ نمایشنامه نویسی؛ داستان نویسی؛... نوشتن! 
تهران / تهران  
۰۶ شهریور ۱۳۹۱