آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل مریم شیعه
S3 : 16:20:34 | com/org
مریم شیعه 
ندانم سرا... 
تئاتر.شعر.داستان کوتاه.موسیقی سنتی  
گاهی نزدیک می شوم به تو...گمان می کنم می شناسمت... اما... کاش با چشم بند می آمدی... 
 
۲۹ آبان ۱۳۹۲