آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل محمد لهاک (آقای سوبژه)
S3 : 03:47:45 | com/org
محمد لهاک (آقای سوبژه) 
شاغل در هلدینگ انتشاراتی تبلیغاتی 
تئاتر سینما غذا سفر کتاب موسیقی خوب  
در جسم بشری من ، ابدیت تکرار می شود ! به شادی میلاد یک حباب و غم ترکیدن حبابی دیگر ! تکرار می شود – آری ! – زوزه ی جگرسوز سگ های معصوم غرایزم ، از کشیدن این سورتمه ی لت و پار ! هراسناک از بی هوده گی زمان ، در هذیان  
تهران / تهران  
۲۰ تیر ۱۳۹۷