تیوال | پروفایل آذرمهر
S3 : 07:22:47
آذرمهر 
 
تن تو معبد ستایش من است 
ما زبان را ننگریم و قال را ما روان را بنگریم و حال را 
 
۲۰ مرداد ۱۳۹۷