آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل bahar
S3 : 06:59:30 | com/org
bahar 
برق
 
 
هر کجا هستم،باشم آسمان مال من است. پنجره،فکر،هوا،عشق،زمین مال من است. چه اهمیت دارد؟ گاه اگر می رویند ,قارچ های غربت؟ 
تهران / تهران  
۲۹ آبان ۱۳۹۷