کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل آرش طبری
S3 : 17:30:48 | com/org
آرش طبری 
کارشناسی ارشد هوا فضا
کارمند 
هنر و هر آنچه شایسته ی نام هنر نهادن بر اوست. 
قصد من سوی وصال و میل او سوی فراق// ترک کام خود بکردم تا بر آید کام دوست. 
تهران / تهران  
۲۷ اردیبهشت