کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل Arash Hassanzadeh
S3 : 17:11:25 | com/org
Arash Hassanzadeh 
مهندسی مکانیک سیالات، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
کارشناسی ارشد  
آزاد 
ورزش، کتاب، تاتر، سفر 
تهران / تهران  
۲۸ بهمن ۱۳۹۷