آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | بهزاد هندی: ای دیو سپید پای در بند ای گنبد گیتی ای دماوند "مط
S3 : 19:16:13 | com/org
ای دیو سپید پای در بند
ای گنبد گیتی ای دماوند

"مطلع قصیده دماوندیه، سروده ملک الشعرای بهار"

فردا سیزدهم تیر و روز ملی دماوند است. دماوند، بام ایران، مرتفع ترین قله خاور میانه و مرتفع ترین کوه آتشفشانی آسیا هم هست. این کوه به عنوان اولین اثر طبیعی، ثبت ملی شده