کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | سحر لیلی ئیون: نمایشی دو نفره تو بازیگر من تماشاچی نقش سنگدلی ات
S3 : 05:02:26 | com/org
نمایشی دو نفره
تو بازیگر
من تماشاچی
نقش سنگدلی ات طولانی بود
پیش از رورانس رفتم.
رقصیدی اگر ستاره ای ساز زده
انگار کسی سیب تو را گاز زده
ای ماه تو را دیدم و گفتم که فلک
این سکه به نام من از آغاز زده
۲۴ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید