تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با حمید اصغری تتماج
T1 : 23:49:12
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با حمید اصغری تتماج / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

درباره نمایش در سوگ کاظم اشتری
۲۰ دی ۱۳۹۵