تیوال نمایشنامه‌خوانی دایی وانیا
T1 : 23:55:13
  شنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۶ و شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶
  ۱۹:۰۰
  ۱ ساعت
 بها: ۳۰,۰۰۰ تومان

: میکاییل شهرستانی
: (خوانشگران) میکاییل شهرستانی، منوچهر والی زاده، عالیه شریفی، منیر ماندنی، بهادر باستان حق، سمیرا ایلکا، مرجان رستمی نیا

: مهدی ارجمند
: درسا شهرستانی
شهر:
تهران

مکان

پاسداران، خیابان شهید گل نبی، خیابان شهید ناطق نوری، میدان قبا
تلفن:  ۲۲۸۸۸۶۸۱-۲۲۸۸۸۶۸۲