تیوال نمایش بلوار
T1 : 08:30:57
جشنواره میکرولیو
  شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
  ۱۹:۰۰ و ۲۰:۰۰
  ۲۰ دقیقه
 بها: ۲۰,۰۰۰ تومان

: الهام نظری
: (اجراگر) الهام نظری

: محمدرضا نظری
: هانیه میرزایی
: الهام نظری، مصطفی میرزایی

مکان

حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت ارغنون
تلفن:  ۶۶۴۸۳۷۴۲