تیوال | ویترین
T1 : 09:22:20
فیلم‌ها

فیلم ماندوو (هنر و تجربه)

📍︎ پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
📅︎ ۰۲ اردیبهشت تا ۳۰ مرداد
۱۲,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم آلما گل (هنر و تجربه)

📍︎ پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
📅︎ ۱۷ اردیبهشت تا ۳۰ مرداد
۱۲,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم والدراما (هنر و تجربه)

📍︎ پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
📅︎ ۰۲ اردیبهشت تا ۳۰ مرداد
۱۲,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم خواب تلخ (هنر و تجربه)

📍︎ پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
📅︎ ۱۶ اردیبهشت تا ۲۰ مرداد
۱۲,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم پرسه در حوالی من (هنر و تجربه)

📍︎ پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
📅︎ ۱۶ خرداد تا ۳۱ شهریور
۱۲,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم شاعران زندگی (هنر و تجربه - مستند)

📍︎ پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
📅︎ ۰۴ تیر تا ۳۰ مهر
۱۲,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم بیوگرافی (هنر و تجربه)

📍︎ پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
📅︎ ۲۹ خرداد تا ۳۱ شهریور
۱۲,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم یک ایستگاه جلوتر (هنر و تجربه)

📍︎ پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
📅︎ ۲۰ خرداد تا ۳۱ شهریور
۱۲,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم فیلم‌های زیست محیطی محمد احسانی (هنر و تجربه - مستند)

📍︎ پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
📅︎ ۲۷ خرداد تا ۳۱ شهریور
۱۲,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم انتهای خیابان پاستور (هنر و تجربه - مستند)

📍︎ پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
📅︎ ۱۶ خرداد تا ۳۱ شهریور
۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم کوتاه (هنر و تجربه)

📍︎ پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
📅︎ ۰۷ اردیبهشت تا ۳۰ مرداد
۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم خیلی خیلی محرمانه (هنر و تجربه - مستند)

📍︎ پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
📅︎ ۰۵ اردیبهشت تا ۳۰ مرداد
۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم قهرمان آخر (هنر و تجربه - مستند)

📍︎ پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
📅︎ ۰۳ اردیبهشت تا ۳۰ مرداد
۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم مجموعه فیلم‎های محمد شیروانی (هنر و تجربه)

📍︎ پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
📅︎ ۱۶ اردیبهشت تا ۳۰ مرداد
۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم کارنامه بنیاد کندی (هنر و تجربه - مستند)

📍︎ پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
📅︎ ۱۲ اردیبهشت تا ۳۰ مرداد
۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم فرخی یزدی (هنر و تجربه - مستند)

📍︎ پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
📅︎ ۱۵ اردیبهشت تا ۳۰ مرداد
۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم این پیکان (هنر و تجربه - مستند)

📍︎ پردیس سینمایی چارسو - سالن ۳
📅︎ ۲۳ اردیبهشت تا ۳۰ مرداد
۱۲,۰۰۰ تومان