تیوال | ویترین
S3 : 15:46:01
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه سیاه‌چاله

۰٫۰
📍︎ گالری محسن (پاسیو)
📅︎ ۳۰ فروردین تا ۲۰ اردیبهشت ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰

نمایشگاه کوهستان

۰٫۰
📍︎ گالری ایران‌شهر
📅︎ ۲۳ فروردین تا ۰۳ اردیبهشت ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نور چشمی‌های اتاق آینه

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۲۳ فروردین تا ۰۴ اردیبهشت ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه تکثیرهای فواد شریفی

۰٫۰
📍︎ گالری هور
📅︎ ۲۳ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه چهل و یک

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد نگارستان
📅︎ ۲۳ فروردین تا ۱۷ اردیبهشت ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه تقریبا همه راضی‌اند

۰٫۰
📍︎ گالری هما
📅︎ ۲۳ فروردین تا ۰۳ اردیبهشت ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه آن واگرا

۰٫۰
📍︎ گالری سایه
📅︎ جمعه ۳۰ فروردین تا ۰۴ اردیبهشت ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار نقاشی‌های مکرمه قنبری

۰٫۰
📍︎ گالری کاما
📅︎ ۲۳ فروردین تا ۰۳ اردیبهشت ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه دورنما

۰٫۰
📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ جمعه ۳۰ فروردین تا ۰۴ اردیبهشت ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آهستگی

۰٫۰
📍︎ گالری طراحان آزاد
📅︎ ۳۰ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه دهانه‌ی برخورد

۰٫۰
📍︎ گالری آب / انبار
📅︎ ۳۰ فروردین تا ۰۷ تیر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه این سال

۰٫۰
📍︎ گالری شکوه
📅︎ ۳۰ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه عکس بهرام گوهری

۰٫۰
📍︎ گالری گلستان
📅︎ جمعه ۳۰ فروردین تا ۰۴ اردیبهشت ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ضمیر ناخودآگاه

۰٫۰
📍︎ گالری احسان
📅︎ جمعه ۳۰ فروردین تا ۰۴ اردیبهشت ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سرگشتگی

۰٫۰
📍︎ گالری ثالث
📅︎ ۳۰ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه بهاریه

۰٫۰
📍︎ گالری پروژه‌های آران
📅︎ ۳۰ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه بر امواج خیال

۰٫۰
📍︎ گالری گل‌های داودی
📅︎ جمعه ۳۰ فروردین تا ۰۵ اردیبهشت ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه ریشه‌ها

۰٫۰
📍︎ نگارخانه چهار
📅︎ ۳۰ فروردین تا ۰۹ اردیبهشت ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۳:۰۰

نمایشگاه هویت من

۰٫۰
📍︎ نگارخانه نجما
📅︎ جمعه ۳۰ فروردین تا ۰۵ اردیبهشت ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه اِشق

۰٫۰
📍︎ گالری ایده
📅︎ جمعه ۳۰ فروردین تا ۰۴ اردیبهشت ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه زمان بین پرانتز

۰٫۰
📍︎ گالری دنا
📅︎ ۳۰ فروردین تا ۰۹ اردیبهشت ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بی شمار

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۲۳ فروردین تا ۰۴ اردیبهشت ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه لایه‌های پنهان

۰٫۰
📍︎ گالری ویستا
📅︎ ۲۳ فروردین تا ۰۳ اردیبهشت ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تکرار

۰٫۰
📍︎ گالری امکان
📅︎ ۲۳ فروردین تا ۰۶ اردیبهشت ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کوه، کوه است

۰٫۰
📍︎ کانسپت استور اردی‌بهشت
📅︎ ۲۳ فروردین تا ۰۴ اردیبهشت ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه قلموی دو لبه

۰٫۰
📍︎ گالری دلگشا
📅︎ ۳۰ فروردین تا ۱۶ اردیبهشت ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه وفاداری؛ نام های سیاست

۰٫۰
📍︎ گالری محسن‌همکف و منفی یک
📅︎ ۳۰ فروردین تا ۲۰ اردیبهشت ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه ایران بانو

۰٫۰
📍︎ نگارخانه انتظامی
📅︎ جمعه ۳۰ فروردین تا ۰۴ اردیبهشت ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه هویت اشکال

۰٫۰
📍︎ گالری ساربان
📅︎ ۲۳ فروردین تا ۰۲ اردیبهشت ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سیاه و سپید

۰٫۰
📍︎ گالری آیریک
📅︎ جمعه ۳۰ فروردین تا ۰۵ اردیبهشت ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه درخشش

۰٫۰
📍︎ گالری ایوان
📅︎ ۳۰ فروردین تا ۰۹ اردیبهشت ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه قلم طبیعت

۰٫۰
📍︎ گالری نگاه
📅︎ ۲۳ فروردین تا ۰۴ اردیبهشت ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه منحنی فراموشی

۰٫۰
📍︎ گالری سیحون
📅︎ ۲۳ فروردین تا ۰۴ اردیبهشت ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه درخشش اعترافات

۰٫۰
📍︎ گالری شلمان
📅︎ جمعه ۰۶ تا ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه چشمه‌ای از شگفتی‌های او

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شیث
📅︎ جمعه ۳۰ فروردین تا ۰۴ اردیبهشت ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه دمهوین

۰٫۰
📍︎ نگارخانه یاسمین
📅︎ جمعه ۳۰ فروردین تا ۰۴ اردیبهشت ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه واید شات

۰٫۰
📍︎ گالری اُ
📅︎ ۲۳ فروردین تا ۰۴ اردیبهشت ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی مراد فتاحی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه گویا
📅︎ جمعه ۳۰ فروردین تا ۰۴ اردیبهشت ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰
برنامه‌های گذشته