تیوال | آواها
S3 : 12:40:09
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
آوا
درباره نمایش رکوئیم برای یک راهبه i
گفتگوی تیوال با روزبه اختری | عکس
» گفتگوی تیوال با روزبه اختری

گفتگوی تیوال با روزبه اختری / کارگردان.

۱۹ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش سه تفنگدار و یکی i
گفتگوی تیوال با مهدی شاه حسینی | عکس
» گفتگوی تیوال با مهدی شاه حسینی

گفتگوی تیوال با مهدی شاه حسینی / کارگردان.

۲۰ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مشغله کاذبیه i
گفتگوی تیوال با علی صدر  | عکس
» گفتگوی تیوال با علی صدر

گفتگوی تیوال با علی صدر / نویسنده و کارگردان.

۲۰ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با جواد صداقت و الهام ابنی | عکس
» گفتگوی تیوال با جواد صداقت و الهام ابنی

گفتگوی تیوال با جواد صداقت و الهام ابنی / کارگردان.

۲۱ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش شهر گربه‌ها i
گفتگوی تیوال با مصطفی بیات | عکس
» گفتگوی تیوال با مصطفی بیات

گفتگوی تیوال با مصطفی بیات / نویسنده و کارگردان.

۲۱ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با میلاد فرج زاده  | عکس
» گفتگوی تیوال با میلاد فرج زاده

گفتگوی تیوال با میلاد فرج زاده / نویسنده و کارگردان.

۲۲ ساعت پیش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش محرمانه i
گفتگوی تیوال با محسن میرهاشمی | عکس
» گفتگوی تیوال با محسن میرهاشمی

گفتگوی تیوال با محسن میرهاشمی / نویسنده و کارگردان.

۵ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش دزدان شماره ۴۳ i
گفتگوی تیوال با هومن شاهی | عکس
» گفتگوی تیوال با هومن شاهی

گفتگوی تیوال با هومن شاهی / بازیگر.

۵ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش دزدان شماره ۴۳ i
گفتگوی تیوال با مینا وحید | عکس
» گفتگوی تیوال با مینا وحید

گفتگوی تیوال با مینا وحید / بازیگر.

۵ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با حمیدرضا مرادی | عکس
» گفتگوی تیوال با حمیدرضا مرادی

گفتگوی تیوال با حمیدرضا مرادی / کارگردان.

۵ روز پیش، سه‌شنبه
امیرمسعود فدائی، اریک قاراسمیان و محمد حسن موسوی کیانی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با سیما شیبانی | عکس
» گفتگوی تیوال با سیما شیبانی

گفتگوی تیوال با سیما شیبانی / کارگردان.

۵ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش رفتم سیگار بخرم... i
گفتگوی تیوال با باقر سروش | عکس
» گفتگوی تیوال با باقر سروش

گفتگوی تیوال با باقر سروش / نویسنده و کارگردان.

۵ روز پیش، سه‌شنبه
باقر سروش این را دوست دارد
ممنونم
۴ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش زیر پلک ماه i
گفتگوی تیوال با مجید یاراحمدی | عکس
» گفتگوی تیوال با مجید یاراحمدی

گفتگوی تیوال با مجید یاراحمدی / کارگردان.

۵ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش از بیرون i
گفتگوی تیوال با حمید عبدالحسینی | عکس
» گفتگوی تیوال با حمید عبدالحسینی

گفتگوی تیوال با حمید عبدالحسینی / کارگردان.

۵ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مرده فروشی i
گفتگوی تیوال با مهدی ارجمند | عکس
» گفتگوی تیوال با مهدی ارجمند

گفتگوی تیوال با مهدی ارجمند / کارگردان.

۵ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش پلیکان i
گفتگوی تیوال با حسین الیاسی | عکس
» گفتگوی تیوال با حسین الیاسی

گفتگوی تیوال با حسین الیاسی / کارگردان.

۵ روز پیش، سه‌شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با صالح خواجه | عکس
» گفتگوی تیوال با صالح خواجه

گفتگوی تیوال با صالح خواجه / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش قطع دست در اسپوکن i
گفتگوی تیوال با احمد بیستونی | عکس
» گفتگوی تیوال با احمد بیستونی

گفتگوی تیوال با احمد بیستونی / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش جنایات قلب i
گفتگوی تیوال با دلارا نوشین  | عکس
» گفتگوی تیوال با دلارا نوشین

گفتگوی تیوال با دلارا نوشین / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش شیر خشک i
گفتگوی تیوال با نوید معمار  | عکس
» گفتگوی تیوال با نوید معمار

گفتگوی تیوال با نوید معمار / نویسنده و کارگردان.

نفیسه نوری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید