تیوال | آواها
S3 : 00:26:32
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
آوا
درباره نمایش لانه خرگوش i
گفتگوی تیوال با مهدی صباغی  | عکس
» گفتگوی تیوال با مهدی صباغی

گفتگوی تیوال با مهدی صباغی / کارگردان.

۳ روز پیش، شنبه
رضا بهکام این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش هنر مردن i
گفتگوی تیوال با امین شفیعی | عکس
» گفتگوی تیوال با امین شفیعی

گفتگوی تیوال با امین شفیعی / نویسنده و کارگردان.

۳ روز پیش، شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش بختک i
گفتگوی تیوال با آناهیتا زینی وند  | عکس
» گفتگوی تیوال با آناهیتا زینی وند

گفتگوی تیوال با آناهیتا زینی وند / کارگردان.

۳ روز پیش، شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با محمد رفیعی | عکس
» گفتگوی تیوال با محمد رفیعی

گفتگوی تیوال با محمد رفیعی / نویسنده و کارگردان.

۳ روز پیش، شنبه
محمد رفیعی (یه تئاتری) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش زمستان i
گفتگوی تیوال با محمد نژاد | عکس
» گفتگوی تیوال با محمد نژاد

گفتگوی تیوال با محمد نژاد / کارگردان.

۳ روز پیش، شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش ادامه دارد i
گفتگوی تیوال با فرهاد خوشه | عکس
» گفتگوی تیوال با فرهاد خوشه

گفتگوی تیوال با فرهاد خوشه / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۵ روز پیش، پنجشنبه
مهدی حسین مردی و آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش جنین جن زده i
گفتگوی تیوال با سلمان فرخنده  | عکس
» گفتگوی تیوال با سلمان فرخنده

گفتگوی تیوال با سلمان فرخنده / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۵ روز پیش، پنجشنبه
آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کچل کفترباز i
گفتگوی تیوال با آزاده انصاری | عکس
» گفتگوی تیوال با آزاده انصاری

گفتگوی تیوال با آزاده انصاری / کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۲۳ اردیبهشت
آقای سوبژه (محمد لهاک) و رضا تهوری این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با افسانه ماهیان  | عکس
» گفتگوی تیوال با افسانه ماهیان

گفتگوی تیوال با افسانه ماهیان / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۲۲ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کار هنرپیشه روی خود i
گفتگوی تیوال با نادر خوش بخت | عکس
» گفتگوی تیوال با نادر خوش بخت

گفتگوی تیوال با نادر خوش بخت / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۲۲ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش شربت سینه i
گفتگوی تیوال با رسول کاهانی | عکس
» گفتگوی تیوال با رسول کاهانی

گفتگوی تیوال با رسول کاهانی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۲۱ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش بیوه سیاه، بیوه سفید i
گفتگوی تیوال با حسن جودکی | عکس
» گفتگوی تیوال با حسن جودکی

گفتگوی تیوال با حسن جودکی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۲۱ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش اکلیل i
گفتگوی تیوال با مهتاب شکریان | عکس
» گفتگوی تیوال با مهتاب شکریان

گفتگوی تیوال با مهتاب شکریان / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲۱ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش آپرکات i
گفتگوی تیوال با محمدرضا قلی پور  | عکس
» گفتگوی تیوال با محمدرضا قلی پور

گفتگوی تیوال با محمدرضا قلی پور / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲۱ اردیبهشت
آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش بیا جلوتر i
گفتگوی تیوال با سجاد باقری | عکس
» گفتگوی تیوال با سجاد باقری

گفتگوی تیوال با سجاد باقری / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۲۱ اردیبهشت
آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش غول بابا i
گفتگوی تیوال با محبوبه پاداش  | عکس
» گفتگوی تیوال با محبوبه پاداش

گفتگوی تیوال با محبوبه پاداش / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

۲۰ اردیبهشت
آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش خرس آرکانسا i
گفتگوی تیوال با مهدی مقیمی  | عکس
» گفتگوی تیوال با مهدی مقیمی

گفتگوی تیوال با مهدی مقیمی / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۲۰ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش شرم و دغدغه i
گفتگوی تیوال با کوروش شاهونه  | عکس
» گفتگوی تیوال با کوروش شاهونه

گفتگوی تیوال با کوروش شاهونه / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۲۰ اردیبهشت
مهدی حسین مردی و آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارند
❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦
۲۱ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش زندگی در تئاتر i
گفتگوی تیوال با احمد دامیار  | عکس
» گفتگوی تیوال با احمد دامیار

گفتگوی تیوال با احمد دامیار / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۲۰ اردیبهشت
مهدی حسین مردی و آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با کتایون لطیف | عکس
» گفتگوی تیوال با کتایون لطیف

گفتگوی تیوال با کتایون لطیف / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

۲۰ اردیبهشت
مهدی حسین مردی و امیر مسعود این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید