تیوال مستند تالان
S3 : 22:33:14
: محمدصادق دهقانی
:محمدصادق دهقانی
: محسن استادعلی
: مهدی کریمی
: جلیل محمودی
: محدثه گلچین عارفی
: زهره علی اکبری
: مسعود رایگان
: سازمان مردم نهاد جمعیت ناجیان آب
مستندی درباره ی بحران آب های زیرزمینی در ایران