تیوال کنسرت پرواز همای و گروه مستان (بندرعباس)
S3 : 15:45:53
  پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
  ۲۱:۳۰ و ۱۹:۰۰
 بها: ۶۰,۰۰۰ تا ۱۵۰,۰۰۰ تومان


همکف:
بلوک A:
ردیف ۱ تا ۲: ۱۵۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۳ تا ۶: ۱۲۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۷ تا ۹: ۱۱۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۰ تا ۱۱: ۱۰۰.۰۰۰ تومان
بلوک B:
ردیف ۱ تا ۲: ۱۵۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۳ تا ۶: ۱۲۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۷ تا ۹: ۱۱۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۰ تا ۱۱: ۱۰۰.۰۰۰ تومان
بلوک C:
ردیف ۱ تا ۴: ۱۰۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۵ تا ۸: ۹۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۹ تا ۱۰: ۸۰.۰۰۰ تومان
بلوک D:
ردیف ۱ تا ۴: ۱۰۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۵ تا ۸: ۹۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۹ تا ۱۰: ۸۰.۰۰۰ تومان
بالکن: ۶۰.۰۰۰ تومان

مکان

بندرعباس، بلوار ساحلی، سالن شهید آوینی