تیوال نمایشگاه فقدان
S3 : 15:40:13
  ۱۲ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
  ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰

: فرزین راه‌نشین

 روزهای تعطیل گالری: یکشنبه‌ها

 

افتتاحیه: جمعه ۱۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۱

" ساخت و تخریب و فقدان حاصل از آن "
من می سازم برای آنکه تخریب کنم،
من به آن حس فقدان حاصل از تخریب در کارهایم نیاز دارم
ما می سازیم و نابود می کنیم تا تبدیل به چیزی شود که شبیه به هیچ چیز نیست
فقدان کسی و یا حسی که روزی بوده و دیگر نیست و جای خالیش تبدیل به جای خالی هیچ شده.

شهر:
تهران

مکان

خیابان افریقا، کوچه گلستان، شماره ۲۶
تلفن:  ۲۲۰۴۵۸۷۹