تیوال نمایشگاه مواجهه
S3 : 11:33:05
  ۱۴ تا ۲۶ دی
  ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

:علیرضا پویا

روزهای تعطیل گالری: دوشنبه ها

افتتاحیه: ۱۴ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ الی ۲۰

 

شهر:
تهران

مکان

خیابان وزراء، کوچه چهارم، شماره ۱۱
تلفن:  ۸۸۷۱۱۳۰۵-۸۸۱۰۲۴۲۲