تیوال فیلم همه می‌دانند
S3 : 17:42:15
: اصغر فرهادی
: خاویر باردم، پنه‌لوپه کروز، ریکاردو دارین، باربارا لنی
: آلوارو لونگوریا، الکساندر ماله گی، آندرئا اوکیپینتی
: خاویر لیمون
: خوزه لوئیس آلکائینه
: هایده صفی‌یاری
شهر:
تهران