تیوال نمایشنامه‌خوانی در میانه راه
S3 : 22:32:00
در میانه راه عاشیق حسین دلش میخواهد بخواند
  پنجشنبه ۱۵ و شنبه ۱۷ آذر
  ۱۵:۰۰ و ۱۷:۴۵
  ۴۵ دقیقه
 بها: ۹,۰۰۰ تومان

: محمد رحمانیان
: محمدرضا حزینی
:(نقش خوان ها)حسن شاهی، هادی طهماسبی

: مجتبی حفیظی
: محمدرضا حزینی
: محمدرضا حزینی
: مهدی آمارلو

شماره تماس رزرو تلفنی: ۰۹۳۸۲۷۴۱۶۸۰

قهوه خانه ای در میانه ی راه، عاشیق حسین و قهوه چی در میانه ی راه عاشیق حسین دلش میخواهد بخواند

مکان

شهر ری، میدان نماز، فرهنگسرای ولا، مجتمع ابوالفتوح رازی، سالن اصلی
تلفن:  ۳۳۳۹۴۰۶۰