تیوال | پروفایل گرانبها
T1:22:26:39
گرانبها 
علوم تجربی
دکتری  
علوم پزشکی ایران 
پزشک 
تیاتر - سینما 
تهران