تیوال | ویترین
T1:22:26:27
نمایش‌ها

نمایش خانم ایکس

نویسنده و کارگردان: جواد عاطفه
خانه نمایش دا
۲۷ بهمن تا ۱۵ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی باز کردن بسته

نویسنده و کارگردان: رها حاجی زینل
تماشاخانه بازیگاه
دوشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
حداقل صحنه، حداکثر مفاهیم

نمایش مرگ زنان زرد

نویسنده و کارگردان: امین آبان
سالن استاد سیروس صابر (کرج)
پنجشنبه ۲۸ بهمن تا ۰۴ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش حرف بزن مده آ

نویسنده و کارگردان: مهدی شیخوند
چلیابینسک- روسیه (Drama Chamber Theatre)
۰۵ تا ۱۵ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
نمایش‌های گذشته